banner

Run To Serve & To Protect 2021(เลื่อน)

ประเภทงานวิ่ง :  ฟันรัน, มินิมาราธอน

🟢การสมัครมี 3 ประเภท ให้ท่านเลือก🟢

📌VIP [ค่าสมัคร 1,000 บาท] ✔

- จำนวน 200 ท่าน 🤴

- สามารถเลือกวิ่งได้ทุกระยะ 🏁

- รับเสื้อ VIP จำนวนหนึ่งตัว 🥼

- รับเหรียญรางวัล 🥇

📌Mini Marathon [ค่าสมัคร 191 บาท] ✔

🏁 ระยะทาง 10 กิโลเมตร 🏁

☑ ประชาชนทั่วไป (ชาย/หญิง) จำนวน 400 ท่าน 👨👩

- รุ่นในการรับสมัครทั้งหมด 10 รุ่น

- อายุไม่เกิน 19 ปี

- อายุ 19 - 24 ปี

- อายุ 25 - 29 ปี

- อายุ 30 - 34 ปี

- อายุ 35 - 39 ปี

- อายุ 40 - 44 ปี

- อายุ 45 - 49 ปี

- อายุ 50 - 54 ปี

- อายุ 55 - 59 ปี

- อายุ 60 ปีขึ้นไป

- รับเหรียญรางวัลสำหรับผู้ที่เข้าเส้นชัย

- รับโล่รางวัลสำหรับผู้ที่เข้าเส้นชัยลำดับที่ 1 - 3 ของแต่ละรุ่น แยกชาย/หญิง

- รับเสื้อสำหรับ TOP 50 แบ่งเป็น

TOP 50 ชาย 👨

TOP 50 หญิง 👩

☑ ตำรวจและศิษย์เก่า (เฉพาะชาย) จำนวน 300 ท่าน 👨

- รุ่นในการรับสมัครทั้งหมด 5 รุ่น

- อายุไม่เกิน 29 ปี

- อายุ 30 - 39 ปี

- อายุ 40 - 49 ปี

- อายุ 50 - 59 ปี

- อายุ 60 ปีขึ้นไป

- รับเหรียญรางวัลสำหรับผู้ที่เข้าเส้นชัย

- รับโล่รางวัลสำหรับผู้ที่เข้าเส้นชัยลำดับที่ 1 - 3 ของแต่ละรุ่น

- รับเสื้อสำหรับ TOP 50

📌Fun Run [ค่าสมัคร 191 บาท] ✔

☑ ประชาชนทั่วไป (ชาย/หญิง) จำนวน 300 ท่าน 👨👩

- ระยะทาง 5.3 กิโลเมตร 🏁

- รุ่นในการรับสมัครทั้งหมด 5 รุ่น

- อายุไม่เกิน 18 ปี

- อายุ 18 - 30 ปี

- อายุ 31 - 45 ปี

- อายุ 46 - 59 ปี

- อายุ 60 ปีขึ้นไป

- รับเหรียญรางวัลสำหรับผู้ที่เข้าเส้นชัย

- รับโล่รางวัลสำหรับผู้ที่เข้าเส้นชัยลำดับที่ 1 - 3 ของแต่ละรุ่น แยกชาย/หญิง

- รับเสื้อสำหรับ TOP 50 แบ่งเป็น

TOP 50 ชาย 👨

TOP 50 หญิง 👩

เสื้อ


เหรียญ / โล่รางวัล