banner

Mps Run for Dome 2020

ประเภทงานวิ่ง :  ฟันรัน, มินิมาราธอน, ฮาล์ฟมาราธอน

🏃‍♂️🏃‍♀️ 10.2/5.9/2 km

1. บัตรราคา 1,000 บาท สำหรับบุคคลพิเศษ 

2. บัตรราคา 450 บาท   สำหรับบุคคลภายนอก

ประเภทการแข่งขัน

1. เดินเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 2 กิโลเมตร 

2. วิ่งเพื่อสุขภาพ FUN RUN ระยะทาง 5.9 กิโลเมตร

3. วิ่งมินิมาราธอน Mini-Marathon ระยะทาง 10.2 กิโลเมตร

รุ่นของนักวิ่งมินิมาราธอน ชาย-หญิง

1. รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี

2. รุ่นอายุ 14-17 ปี

3. รุ่นอายุ 18-29 ปี

4. รุ่นอายุ 30-39 ปี

5. รุ่นอายุ 40-49 ปี

6. รุ่นอายุ 50-59 ปี

7. รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป

เสื้อ


เหรียญ


เส้นทาง